REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1

Informacje podstawowe

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://patrizia.aryton.pl/, prowadzonego przez ARYTON SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Chmielnie (83-333), ul. Młyńska 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS:  0000171874 , REGON:  190269246 , NIP: 589-001-16-31 z kapitałem zakładowym w wysokości 6 000,00 zł opłaconym w całości, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

 

Dane do szybkiej komunikacji z Usługodawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne): 

 

Dane teleadresowe: 

ARYTON SPÓŁKA Z O.O.

ul. Młyńska 5

83-333 Chmielno

 

Sekretariat: tel. 58 684 64 64/ 58 684 21 93, fax. 58 684 21 96

email: [email protected]

 

SKLEP INTERNETOWY – BIURO OBSŁUGI KLIENTA

email: [email protected]

 tel. +48 583 501 627

poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00

 

§ 2 

Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

1.2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

1.4. Karta Stałego Klienta – karta udostępniana Klientom, którzy po dokonaniu zakupów wypełnili ankietę stałego klienta. Zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego klienta określone są w odrębnym regulaminie;

1.5. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

1.6. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

1.7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422);

1.8. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

1.9. Sklep Internetowy PATRIZIA ARYTON (dalej także jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://patrizia.aryton.pl/ za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

1.10. Strona – Usługodawca lub Klient;

1.11. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

1.12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

1.13. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

1.14. Usługodawca – Aryton e-sklep spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie (83-333), ul. Gryfa Pomorskiego 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000859892, REGON: 387055840, NIP: 5892060970 z kapitałem zakładowym w wysokości 6 000,00 zł opłaconym w całości;

1.15. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

1.16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

§ 3

Obowiązki Stron

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Usługodawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

 

§ 4

Warunki korzystania ze Sklepu

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi: 

1.1. przedstawienie oferty Sklepu, 

1.2. personalizowanie Towaru, poprzez podanie charakterystyki Towaru według wyboru Klienta spośród dostępnych opcji zależnych od rodzaju Towaru, w szczególności poprzez wybór materiału, kroju, dodatków i wskazanie wymiarów krawieckich,

1.3. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,  

1.4. informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia, 

1.5. możliwość korzystania z Konta Klienta, 

1.6. Newsletter, o którym mowa w § 10 Regulaminu.

2. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 1.1. i 1.2.  powyżej nie wymaga Rejestracji.

3. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1.3-1.5 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

4. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 1.6 powyżej wymaga podania swojego adresu e-mail.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu) zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.

6. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu i zawierania Umów sprzedaży, niezbędne są:

6.1. urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji, która zapewnia obsługę plików „cookies” oraz skryptów Javascript; 

6.2. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie skryptów Javascript;, oraz aktywowaną funkcję akceptacji plików „cookies”;

6.3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); 

6.4. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

7. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

7.1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

7.2. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.

 

§ 5

Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną

1. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu internetowego, dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

1.1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

1.2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

1.3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;

1.4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

1.5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;

1.6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.

1.7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Usługodawcy lub osób trzecich;

1.8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści. 

2. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu Internetowego jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie internetowym. W przypadku umieszczania przez Klienta w Sklepie Internetowym treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, Usługodawca upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Usługodawcy sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres: ul. Młyńska 5, 83-333 Chmielno) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres [email protected]) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, określającego umowę, która ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie umowy tożsame jest z usunięciem konta Klienta.

5. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:

5.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

5.2. reklamację składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną (wysyłając ją na adres lub skrzynkę poczty elektronicznej wskazane w pkt. 4 powyżej);

5.3. reklamacja powinna zawierać:

5.3.1. oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;

5.3.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;

5.3.3. uzasadnienie;

5.4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;

5.5. po rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

6. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422), Usługodawca niniejszym informuje, iż:

6.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu Internetowego zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

6.2. Usługodawca wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

7. Usługodawca zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy, chyba że w odrębnym regulaminie wskazano odmiennie.

 

§ 6

Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3. Proces składania zamówienia: Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru (w tym jego rozmiaru i koloru) znajdującego się w Sklepie w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Następnie Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, a po kliknięciu na pole „Dalej” Klient loguje się do Konta Klienta albo podaje dane w formularzu niezbędne do założenia Konta Klienta i złożenia i realizacji Zamówienia, po czym ma możliwość wyboru formy dostawy (wraz ze wskazanym kosztem), a następnie wskazuje sposób m.in. płatności w oparciu o wyświetlane komunikaty. Kolejny krok podczas składania Zamówienia to weryfikacja dotychczasowych informacji oraz ostateczne złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie w pole „Zamawiam”.

4. Sklep umożliwia składania Zamówień Towarów personalizowanych. Klient uzyskuje dostęp do towarów personalizowanych poprzez zakładkę www.patrizia.aryton.pl/szycie-na-miare/ w witrynie Sklepu Internetowego. Personalizowanie Towaru następuje poprzez wskazanie przez Klienta wymaganych przez formularz danych (zależnych od rodzaju Towaru). Mogą to być w szczególności kolor i rodzaj materiału, kroju, dodatków oraz poprzez wskazanie wymiarów krawieckich. W przypadku zakupu Towarów personalizowanych Klientowi nie przysługuje konsumenckie prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w Ustawie.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.

6. Usługodawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone i potwierdzone.

7. Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę nie łączą się z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w sklepie internetowym http://patrizia.aryton.pl/, chyba że Usługodawca postanowi inaczej.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu złożenia i realizacji Zamówienia.

10. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.

11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

12. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

13. Ze względu na natychmiastową realizację Zamówień, Klientowi nie przysługuje prawo do jego modyfikacji po złożeniu Zamówienia i jego potwierdzeniu wiadomością e-mail, zgodnie z ust. 6 powyżej, za wyjątkiem zmiany sposobu płatności. Jednakże Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży na zasadach określonych w § 7.

14. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Aryton e-sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone Zamówienie w całości.

 

§ 7

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

4.1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata),

4.2. za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem), co wiąże się z tym, iż opłata za koszt dostawy będzie wyższa o 3 zł opłaty manipulacyjnej za odbiór gotówki przez kuriera dostarczającego zamówiony Towar,

4.3. za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl (udostępnianego przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 779-236-98-87 – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową, jak również poprzez płatność w systemie ratalnym udostępnianym przez serwis przelewy24.pl na zasadach przez przelewy24.pl określonych.

4.4. za pośrednictwem serwisu PayPal – płatność online (udostępnianie przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.).

4.5 za pośrednictwem serwisu PayPo - płatność odroczona, kup teraz zapłać za 30 dni.

5. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata), za pośrednictwem PayU lub PayPal wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym lub koncie PayPal Usługodawcy albo w przypadku płatności ratalnych po uruchomieniu kredytu i przelewie należnej kwoty na konto Usługodawcy.

6. Termin realizacji zamówień Towaru wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych.

7. W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia zamówienia Usługodawcy przysługuje prawo do anulowania zamówienia.

8. Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatów InPost lub do wybranego prze Klienta salonu własnego. 

9. Koszt przesyłki krajowej kurierskiej jest niezależny od ilości zakupionych sztuk Towaru i wynosi zawsze 0 zł, przy czym w przypadku wyboru opcji płatności „Płatność przy odbiorze” wysokość kosztów dostawy jest wyższa o 0 zł tytułem opłaty za pobranie gotówki/płatność kartą (o ile firma kurierska ją umożliwia) przy odbiorze towaru i wynosi 0 zł.

10. Dostawa przesyłki realizowanej do sieci paczkomatów InPost jest możliwa tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wyborze opcji płatności przelewem zwykłym, przelewem on-line lub kartą kredytową/debetową i wynosi zawsze 0 zł, przy czym Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany formy dostawy przy przesyłkach o dużych gabarytach.

11. Przesyłki paczkomatowe realizowane są zgodnie z regulaminem InPost SA, dostępnym na stronie https://twoj.inpost.pl/pl/regulaminy

12. W przypadku przesyłek, o których mowa w par. 7 pkt. 7. w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem kurier zostawia awizo z kontaktem do najbliższego oddziału firmy kurierskiej, a następnego dnia roboczego ponawiana jest próba doręczenia. W przypadku ponownego niedoręczenia Towaru zostawiane jest drugie awizo, a przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy, a jednocześnie Dział Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy.

13. Dostawa przesyłki realizowanej do salonu własnego Patrizii Aryton jest możliwa tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wyborze opcji płatności przelewem zwykłym, przelewem on-line lub kartą kredytową/debetową i wynosi zawsze 0 zł.

14. Lista salonów, w których możliwy jest odbiór osobisty i zwroty produktów zakupionych w sklepie internetowym Patrizia Aryton:

Białystok, Galeria Jurowiecka, ul. Jurowiecka 1
Busko Zdrój, ul. Adama Mickiewicza 4A
Bydgoszcz, C.H. Focus, ul. Jagiellońska 39
Chmielno, ul. Młyńska 5
Gdańsk, CH Osowa, ul. Spacerowa 48
Gdańsk, Galeria Bałtycka, ul. Grunwaldzka 141
Gdańsk, Designer Outlet Gdańsk, ul. Przywidzka 8
Gdynia, CH Klif, ul. Zwycięstwa 256/8
Gdynia, C.H. Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2
Kalisz, ul. Garbarska 2
Kielce, Galeria Korona, ul. Warszawska 26
Koszalin, ul. Zwycięstwa 78
Kraków, ul. Szpitalna 34
Kraków, Galeria Krakowska, ul. Pawia 5
Lublin, ul. Okopowa 6. 3-4
Łódź, CH Manufaktura, ul. Jana Karskiego 5
Olsztyn, Galeria Warmińska, ul. Tuwima 26
Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42
Poznań, C.H. Posnania, ul. Pleszewska 1
Rzeszów, Millenium Hall ul. Kopisto 1
Rzeszów, ul. Okrzei 12
Szczecin, ul. Jagiellońska 96/1
Toruń, CH Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15
Warszawa, CH Klif, ul. Okopowa 58/72
Warszawa, CH Arkadia, ul. Jana Pawła II 82
Warszawa, Galeria Młociny, ul. Zgrupowania AK Kampinos 15
Warszawa, Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12
Włocławek, ul. Kościuszki 5
Wrocław, CH Magnolia, ul. Legnicka 58
Wrocław, Galeria Dominikańska, ul. Plac Dominikański 3
Wrocław, ul. W. Stwosza 40/41
Zielona Góra, ul. Jana Sobieskiego 7

15. W przypadku dostaw przesyłek realizowanych do salonów własnych Patrizii Aryton termin odbioru wynosi 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania Klienta o fakcie dostawy produktów do salonu. Po tym czasie nastąpi ich zwrot do magazynu centralnego firmy.

16. Koszty przesyłek zagranicznych są uzależnione od ilości zamówionych sztuk oraz stref i obliczane w następujący sposób:

 

strefy

1 szt.

2-3 szt

4-6 szt

Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Holandia, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Niemcy, Słowacja, Węgry

25 zł

45 zł

56 zł

Bułgaria, Finlandia, Francja, Holandia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Włochy

68 zł

77 zł

119 zł

Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia

80 zł

100 zł

160 zł

17. W celu sprawnego dostarczenia przesyłki, Klient powinien podać numeru telefonu komórkowego podając dane do dostawy.

18. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:  

18.1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

18.2. niekompletności przesyłki,

18.3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

19. Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

20. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

21. Usługodawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

22. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Usługodawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Usługodawcę przewoźnikowi, jeżeli Usługodawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 

§ 8

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, odsyłając towar na adres firmy podany w formularzu zwrotu, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:  

1.1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 

1.2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. 

do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Składając zamówienie na produkty cyfrowe, zgadzasz się, że ich zawartość zostanie Ci udostępniona natychmiast, w związku z czym tracisz prawo do odstąpienia w tym zakresie od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w 14 dni od momentu wydania rzeczy.

 

§ 9

Obowiązki Konsumenta

1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy zwrot towaru w salonie własnym lub odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 10

Obowiązki Usługodawcy 

1. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.

2. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. W przypadku zwrotu produktów odebranych za pobraniem bądź zwróconych w salonach stacjonarnych zwrot należności następuje poprzez przelew bankowy na konto wskazane przez Konsumenta.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

 

§ 11

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

1.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

1.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

1.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli w szczególności w odniesieniu do Towarów personalizowanych;

1.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

1.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

1.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

1.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

1.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

1.9.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

1.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

1.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

1.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

1.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 12

Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. 

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą e-mail.

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

4.1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo 

4.2. żądać usunięcia wady; albo 

4.3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

5. Uprawnienia określone w ust. 4 pkt 4.1 lub 4.2 są pierwotne, a określone w pkt 4.3 dopiero następcze.

6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

7. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

8. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

9. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

10. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

§ 13

Newsletter

1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Aryton E-sklep. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Aryton E-sklep, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Aryton E-sklep. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

3. Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: [email protected]

 

§ 14

Pozostałe prawa i obowiązki

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

 

§ 15

Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§ 16

Dane osobowe

1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Arytonu E-sklep.

6. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected] lub pod numerem telefonu 583 501 627 (poniedziałek-piątek godz. 08.00-16.00)

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Data: ……………………………………………………

 

Adresat:

Dane teleadresowe: 

ARYTON E-SKLEP SPÓŁKA Z O.O.

ul. Gryfa Pomorskiego 5

83-333 Chmielno

 

Sekretariat: 58 684 64 64, fax. 58 684 21 96

email: [email protected]

 

SKLEP INTERNETOWY – BIURO OBSŁUGI KLIENTA

583 501 627

email: [email protected]

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

 

 

Data zawarcia odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

 

 

………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)